skład-drewna-nowak

Idź do spisu treści

Menu główne

impregnaty

ciśnieniowa impregnacja

IMPREGNATY JAKIE STOSUJEMYKUPRAFUNG - P roztwór 100%

                 

KUPRAFUNGR - P jest nowoczesnym bezchromowym impregnatem do drewna bazującym na związkach miedzi (II). Impregnaty tego typu charakteryzują się wysoką skutecznością przy stosunkowo niskiej szkodliwości dla środowiska. Służą do zabezpieczania drewna przed grzybami, pleśniami i owadami - technicznymi szkodnikami drewna tak wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, również do ochrony drewna mającego kontakt z gruntem na przykład w ogrodnictwie do zabezpieczania słupków, palisad, palików do roślin. Nadają się także do zabezpieczania drewna w kontakcie ze słodką wodą, drewno musi być jednak impregnowane metodą próżniowo-ciśnieniową. KUPRAFUNGR-P jest preparatem dwuskładnikowym. Składnik A KUPRAFUNGUR - P to wodorozcieńczalny koncentrat deklarowany do zabezpieczania drewna i wyrobów z drewna przed grzybami domowymi. Zawiera związki miedzi, boru i pochodne triazolu. Składnik B zawiera pochodne izotiazolonów i jest dodatkiem sterylizującym, który dodaje się do roztworu roboczego KUPRAFUNGUR - P.
PRZEZNACZENIE

KUPRAFUNGR - P jest zalecany do zabezpieczania drewna metodą ciśnieniową lub zanurzeniową. Zabezpieczone drewno można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Biocydy zawarte w preparacie nadają zabezpieczonemu drewnu jasno zieloną barwę. Elementy zabezpieczone środkiem KUPRAFUNGR - P mogą być stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz w magazynach pasz i żywności, pod warunkiem uniemożliwienia bezpośredniego kontaktu użytkowników i produktów z zaimpregnowanym drewnem. Uwaga!: Preparat jest wieloskładnikowy, poszczególne składniki mają różną zdolność penetracji wgłąb drewna. Barwa zaimpregnowanego drewna pochodzi tylko od jednego ze składników biobójczych, stąd też głębokość na jaką drewno jest rzeczywiście zabezpieczone nie odpowiada głębokości jego zabarwienia impregnatem i jest od niego większa.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Składnik A: Wygląd: Oleista ciecz o barwie ciemnoniebieskiej przechodzącej w fiolet. Może ulegać rozwarstwieniu, dlatego też przed przygotowaniem roztworu roboczego koncentrat należy dokładnie wymieszać. Roztwór roboczy jest opalizującą niebieską cieczą. Zapach: Charakterystyczny amoniaku Gęstość: Około 1,3 kg/l w temperaturze 20oC Odczyn pH: Około 10,2 dla 2% roztworu wodnego Temperatura krzepnięcia: Roztwór roboczy krzepnie w temperaturze około - 1oC

Składnik B: Wygląd: Ciecz bezbarwna do żółtozielonej Zapach: Charakterystyczny, organiczny. Gęstość: Około 1,17 kg/l w temperaturze 20oC Odczyn pH: ok. 10,9 Temperatura krzepnięcia: Około -3oC
CZAS ZANURZENIA DREWNA
Czas zanurzenia drewna w kąpieli niezbędny do jego zabezpieczenia zgodnie z w/w zaleceniami zależy od geometrii zabezpieczanych elementów (stosunek powierzchni drewna do jego objętości), wilgotności drewna, jego stopnia odżywiczenia oraz innych czynników takich jak np. temperatura: otoczenia, impregnatu, zabezpieczanego drewna. Ilość wchłoniętego środka zależy również od proporcji drewna bielastego w stosunku do drewna twardzielowego. Drewno twardzielowe jest trudno nasycalne. Czas zanurzenia należy kontrolować na bieżąco obserwując ubytek roztworu roboczego. Im dłuższy będzie czas zanurzenia tym głębiej drewno zostanie zabezpieczone. Na przykład mocząc drewno bielaste o wilgotności 20÷30% w 4% roztworze impregnatu przez 6 godzin w temperaturze pokojowej uzyskuje się zabezpieczenie do głębokośći 5 mm.
IPREGNACJA PRÓŻNIOWO - CIŚNIENIOWA
Zgodnie z normą zużycie impregnatu przy impregnacji ciśnieniowej określa się poprzez jego wchłonięcie takie, aby nasycić całą objętość zabezpieczanego drewna. Powyższa wartość jest umowna, jako, że w większości zastosowań praktycznych nie jest wymagane tak dokładne zabezpieczenie drewna. Metodyka taka pozwala jednak określić minimalne stężenia roztworów roboczych skutecznie zabezpieczających drewno. Minimalne stężenia składnika A w roztworach roboczych stosowanych do zabezpieczania drewna metodą próżniowo-ciśnieniową powinno wynosić:
1÷2% wagowo dla klas zagrożenia 1 i 2 oraz 3% wagowo dla klasy zagrożenia 3.


                KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ - roztwór 50% - 10L 5L                


KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ jest impregnatem służącym do zabezpieczania drewna i wyrobów z drewna przed działaniem ognia. Elementy zabezpieczone produktem KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ, zgodnie z Instrukcją ITB Nr 401/2004, uzyskują klasę B-s2,d0 reakcji na ogień odpowiada klasyfikacji "wyrób niezapalny, nie kapiący, nie odpadający pod wpływem ognia", wg określeń podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.
Aby uzyskać dodatkową ochronę drewna przed korozją biologiczną do roztworu roboczego KUPRAFUNG - UNIEPANIACZ należy dodać impregnat KUPRAFUNG - P (Aprobata ITB AT-15-5467/2002), w ilościach zalecanych przez Producenta.
KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ obniża temperaturę krzepnięcia roztworu roboczego do -7oC KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ może być sprzedawany w postaci sypkiej (Koncentrat 100%) lub w postaci roztworu wodnego (Koncentrat 50%).

Koncentrat 100% jest sypkim, higroskopijnym proszkiem na bazie modyfikowanych, nieorganicznych związków potasu. Jest bez zapachu, ma barwę biało-szarą. Do impregnacji stosowany jest po rozpuszczeniu w wodzie. Roztwory robocze w warunkach normalnych są alkalicznymi, klarownymi cieczami barwy biało-szarej.

Koncentrat 50% jest wodorozcieńczalnym, klarownym roztworem barwy biało-szarej. W temperaturze poniżej 10oC z koncentratu mogą wypadać osady, które po podgrzaniu do temperatury pokojowej łatwo ulegają rozpuszczeniu.
 ZALECANY SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU

KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ jest zalecany do zabezpieczania drewna metodą ciśnieniową, zanurzeniową, natryskową oraz nanoszenia pędzlem lub wałkiem.
CZAS ZANURZENIA DREWNA
Czas zanurzenia drewna jest uzależniony od: geometrii (stosunek powierzchni do objętości), wilgotności, stopnia odżywiczenia oraz innych czynników (np. temperatury otoczenia). Czas zanurzenia należy kontrolować na bieżąco obserwując ubytek roztworu roboczego.
SKŁADOWANIE PRODUKTU
KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ oraz jego roztwory należy przechowywać w pojemnikach w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby niepowołane a w szczególności dzieci. Należy stosować się do przepisów o składowaniu substancji zagrażających wodom gruntowym i powierzchniowym oraz glebie. Nie wolno dopuścić, aby preparat przedostał się do gleby, wód gruntowych czy powierzchniowych. Preparat należy przechowywać w temperaturze powyżej 0oC.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego